EN

Callas Confiture BVBA Callas Confiture BVBA, gevestigd aan Driemasterstraat 74, 9000 Gent, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

https://callasconfiturecom.webhosting.be
Driemasterstraat 74
9000 Gent
Belgium +32(0)9 224 23 10

Karen Depoorter is de Functionaris Gegevensbescherming van Callas Confiture BVBA
Hij/zij is te bereiken via karen@callasconfiture.com


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Callas Confiture BVBA verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@callasconfiture.com, dan verwijderen wij deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Callas Confiture BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Callas Confiture BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Callas Confiture BVBA) tussen zit.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Callas Confiture BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

E-mail adres > Tot niet meer gewenst door de persoon in kwestie > E-mail Nieuwsbrief


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Callas Confiture BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Callas Confiture BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Callas Confiture BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor een toelichting

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Cookie Notice
Naam: cookie_notice_accepted
Functie: True/false cookie voor acceptatie cookies op website (technisch)
Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: Pixel Ratio
Naam: device pixel ratio
Functie: Retina cookie (technisch)
Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: WP Settings
Naam: wp-settings-1
Functie: Technische settings cookie van WordPress
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: WP Settings Time
Naam: wp-settings-time-1
Functie: Time settings van WordPress
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Polylang Language
Naam: pll_language
Functie: Taal-detectie cookie
Bewaartermijn: 1 jaar


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Callas Confiture BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@callasconfiture.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Callas Confiture BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Callas Confiture BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@callasconfiture.com

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

 • The goods are sent and delivered at the sole cost and risk of the buyer (Ex Works). All complaints relative to the goods delivered by Callas Confiture bvba are to be notified in writing within 48 hours from the moment of delivery.
 • Unless stated otherwise, our invoices are payable within 30 days from the date of invoice. The amount of any invoice which remains unpaid on the due date will be increased automatically and without further notice with 15 percent, with a minimum of 50 euro, to cover the damages incurred through non-payment, in application of article 1152 of the Belgian Civil Code. Moreover, each amount which remains unpaid on the due date will produce an interest equal to the discount rate of the National Bank of Belgium plus 3 percent, with a minimum of 12 percent.
 • In the event of legal action, all resulting legal costs will be borne by the costumer.
 • Callas Confiture bvba retains the full property of the sold goods whether delivered or not, until full payment is made.
 • Any conflict related to the present order, delivery or invoice, whether expressed by the plaintiff or the defendant, will be  submitted exclusively to the jurisdiction of the Courts of Gent, Belgium. The laws of Belgium shall govern the contract.


CONDITIONS GENERALS DE VENTE

 • Les marchandises sont expédiées et livrées aux frais, risques et perils de l’acheteur (Ex Works). Toute reclamation devra être introduite par écrite endéans les 48 heurs de la livraison de la merchandise.
 • Sauf disposition contraire, toutes nos factures sont payables endéans les 30 jours date de facture. “Le montant de toute facture non payée à son échéance sera automatiquement et sans mise en demeure préalable, majoré de 15 pour cent, et avec un minimum de 50 euro, à titre de dommage forfaitaire por retard de paiement, en application de l’ article 1152 du Code Civil. Chaque jour de retard produira de plein droit sur le montant dû un intérêt égal au taux d’ escompte de la Banque Nationale de Belgique majoré de 3 pour cent et au minimum égal à 12 pour cent.”
 • Au cas où des poursuites judiciaires seraient nécessaires, les frais en découlant seront à charge du client.
 • Jusqu’au paiement integral du prix, Callas Confiture bvba reste propriétaire des marchandises, même après livraison.
 • Que ce soit comme commandeur ou comme défendeur, toute litige relative à la présente commande, fourniture ou facture sera de la competence de Tribunal de Commerce à Gand, Belgique. Les lois belges régiront le contrat.


GENERELLE VERKAUFSBEDINGUNGEN

 • Die Waren warden auf Rechnung und Gefahr  des Empfängers (Ex Works) versandt und geliefert. Jede Reklamation muss schriftlich innerhalb von 48 Stunden nach der Warenlieferung eingereicht werden.
 • Ausser anderseitiger Vereinbarungen, müssen alle unsere Rechnungen innerhalb vond 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum bezahlt werden. Der Betrag jeder unbezahlter Rechnung am Fälligkeitsdatum wird automatisch und ohne vorherige Mahnung, mit 15 Prozent und mit Mindestbetrag von 50 euro, gemäss Artikel 1152 des Belgischen Bürgerlichen Gesetzbuches als Pauschalschadenersatz für den Zahlungsrückstand erhöht.
 • Jeder rückständige Tag wird völlig rechtmässig einen Zins auf den zu bezahlenden Betrag, übereinstimmend mit dem Diskontsatz der Nationalbank, erhöht mit 3 Prozent, der mindestens 12 Prozent zählt, mit sich bringen.
 • Im Falle gerichtlicher Schritte sind die diesbezüglichen Kosten ausschliesslich zu lasten des Kunden. Callas Confiture bvba behält das volle Eigentum der Waren bis dieze ganz bezahlt wurden, selbst nach der Lieferung.
 • In jedem auf diese Rechnung, Bestellung oder Lieferung beziehenden Rechtsstreites, sei es als Kläger oder Verklagter, ist Gent alleiniger Gerichtsstand. Die Gesetze von Belgien sind für den Vertrag anzuwenden.